Πανηγύρεις Ναών

3/4 Ἀκαθίστου Ὕμνου· Ἐν Καστανεαῖς.

23/4 Ἁγ. Γεωργίου· Οἱ Ἐνοριακοί Ναοί: Σουφλίου, Καρωτῆς, Μάνης, Πραγγίου, Ὀρμενίου,
Πλάτης, Μικροῦ Δερείου, Ν. Βύσσης, Καστανεῶν, Στέρνας, Κυπρίνου καί τό ἐν Λεπτῇ
Ἐξωκκλήσιον.