Πανηγύρεις Ναών

ΜΑΡΤΙΟΣ

4 Ἁγ. Θεοδώρων (Σάββατον Α΄ Νηστειῶν)· Ὁ Μητροπολιτικός Ναός Νέας Ὀρεστιάδος.

5 Ἱερομάρτυρος Παρθενίου· Εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Διδυμοτείχου.

9 Ἁγ. Τεσσαράκοντα· Τό ἐν Σοφικῷ Παρεκκλήσιον.

12 Β΄ Κυριακή Νηστειῶν – Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ· Ὁ Ἱερός Ναός Σωτῆρος Χριστοῦ Διδυμοτείχου.

17 Ἁγίου Ἀλεξίου· Ὁ Κοιμητηριακός Ναός Ἀσβεστάδων.

19 Σταυροπροσκυνήσεως· Ὁ Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Στέρνας.

25 Εὐαγγελισμοῦ· Ὁ Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἐλευθερωτρίας Διδυμοτείχου.

31 Ἀκαθίστου Ὕμνου· Ἐν Καστανεαῖς, ὅπου ἡ ἱερά εἰκών τῆς «Φοβερᾶς Προστασίας».

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α      Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ε Ω Ν       Ι Ε Ρ Ω Ν      Ν Α Ω Ν