Πανηγύρεις Ναών

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ

4/4 Σταυροπροσκυνήσεως· Ὁ Ἱ. Ἐνοριακός Ναός Σωτῆρος Χριστοῦ Διδυμοτείχου.
17/4 Ἀκαθίστου Ὕμνου·
Ἐν Καστανεαῖς.

 ______________ Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ε Ι Σ _____________