Μήνυμα προς τους Εκπαιδευτικούς

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

  

                                                                                   Ἐν Διδυμοτείχῳ τῇ 19η Αὐγούστου 2011

                                                                                    Ἀριθμ. Πρωτ.: 979

 

 Πρός

 τούς κ.κ. Ἐκπαιδευτικούς λειτουργούς τῶν σχολείων τῆς πρωτοβαθμίου

 καί δευτεροβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος & Σουφλίου.

 

Ἀγαπητοί μου,

            σέ μιά κρίσιμη περίοδο γιά τή ζωή τοῦ τόπου μας, ξεκινᾶτε καί πάλι τό ὑπεύθυνο ἔργο σας μέσα στό σχολεῖο. Τά ποικίλα ἰδεολογικά ρεύματα καί ὁ εἰσαγόμενος τρόπος ζωῆς ἔχουν, σέ μεγάλο βαθμό, ἀλλοτριώσει τή γνησιότητα τοῦ ἤθους μας. Καί αὐτή ἡ ἀλλοτρίωση ἔχει δυστυχῶς ἐπικίνδυνα πλησιάσει τή νεολαία μας, στήν ὁποία ἐσεῖς ἔχετε κληθῆ νά διαμορφώσετε καί νά καλλιεργήσετε ἦθος καί ἰδανικά. Τά πνευματικά μας ἐρείσματα διαρκῶς ὑποχωροῦν καθώς ἀπομακρυνόμεθα ἀπό τίς διαχρονικές ἀξίες τοῦ λαοῦ μας, στήν προσπάθεια οἰκοδόμησης ἑνός μοντέλου ζωῆς ξένου πρός τήν ὀρθόδοξη παράδοση μας. Ἡ ἔκπτωση τοῦ προσώπου, ἡ ἀνωνυμία τῶν σχέσεων καί ἡ ἀπανθρωπιά τοῦ συστήματος μαστιγώνουν σήμερα τή ζωή μας καί μᾶς ὁδηγοῦν, μέ νομοτελειακή εὐστοχία, στό δρᾶμα τῆς ἀνεστιότητος καί τοῦ πνευματικοῦ μαρασμοῦ. Κάποτε ὁ λαός θά μάθει τό ἔγκλημα πού συντελεῖται εἰς βάρος του καί θά ζητήση τίς ἱστορικές εὐθύνες! Ἀλλά τότε ἴσως εἶναι ἀργά…

            Σάν ἄνθρωποι καί λειτουργοί τοῦ πνεύματος, ἔχετε καί σεῖς, μαζί μέ μας, τό μερίδιο τῆς εὐθύνης γιά τον συντελούμενο βιασμό, πού εἶναι σύμπτωμα δεκαετιῶν. Ἀντισταθῆτε, ὅσο μπορεῖτε, στήν τραγική ἀλλοτρίωση τοῦ ἀνθρώπου, στήν ἐθελόδουλη αὐτοπαραίτηση ἀπό τήν σκέψη, τή φαντασία, τή δημιουργικότητα. Ἀντιδρᾶστε στήν ἐγωκεντρική κατοχύρωση τῶν πολλῶν, στήν ἀτέρμονη παράταση τῆς νηπιακῆς ἐξάρτησης ἀπό συστήματα καί ἰδεολογίες. Καί ἀναζητεῖστε στήν Ὀρθοδοξία τήν ἀλήθεια μέ τό πάθος της καί τήν κριτική ἐγρήγορση στά ὅρια τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου. Στήν Ὀρθοδοξία, ὅλα εἶναι προτάσεις ζωῆς –δόγματα, κανόνες, τρόποι ἄσκησης καί ὑπακοῆς- ὅλα προσφέρονται ἀνοικτά μπροστά στή δυναμική προοπτική τῆς ἐμπειρικῆς ἐπαλήθευσης, ὅλα καταξιώνονται ὡς κατορθώματα ἐλευθερίας, και βιώματα σχέσης προσωπικῆς.

Ὁ λαός μας ἔχει ρίζες καί κανείς δέν μπορεῖ, χωρίς συνέπειες, νά τόν ἀποκόψῃ ἀπό αὐτές. Κάθε τέτοια ἀπόπειρα συνιστᾶ ἔγκλημα γενοκτονίας, πού μόνο οἱ λειτουργοί τοῦ πνεύματος τοῦ τόπου αὐτοῦ μποροῦμε καί ὀφείλουμε νά καταγγείλουμε καί ά προλάβουμε. Γι’ αὐτό σᾶς καλῶ σέ ἐπαγρύπνηση, ἀλλά καί σέ θετική προσφορά στόν τομέα τῆς γνώσης. Πλᾶστε τούς χαρακτῆρες τῶν παιδιῶν, ἐμπνεῦστε τους πίστη στό Θεό καί τά ἰδανικά τοῦ Γένους, μιλήστε τους γιά τήν Παράδοσή μας, γνωρίστε τους τον πλοῦτο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, σπείρατε μέσα τους τον σπόρο τῆς ἐλπίδας. Ἡ πατρίδα μας πολλά περιμένει ἀπό τή νέα γενιά. Καί χαρά σ’ ἐκείνους πού ἔχουν ἐπωμισθεῖ τό ὑψηλό αὐτό ἔργο̇  νά τήν διαπαιδαγωγήσουν σωστά, νά μορφώσουν ἦθος καί ά τήν θωρακίσουν ἀπρόσβλητα ἀπό τους πειρασμούς τῆς εὔκολης ζωῆς.

            Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τῆς καινούργιας σχολικῆς περιόδου ἐπικαλοῦμαι σε ὅλους σας τήν εὐλογία καί τή Χάρη τοῦ Θεοῦ. Καί τήν δύναμη Του γιά νά ἐπαρκέσετε στό δύσκολο ἔργο σας καί νά χαρῆτε τούς εὔχυμους καρπούς του. Σᾶς διαβεβαιώνω γιά τήν ἀγάπη μου γιά σᾶς καί τήν ἀποστολή σας.

 

Μέ ἐγκάρδιες εὐχές καί τιμή

  † Ο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ