Μήνυμα Σεβ. Μητροπολίτου για το Νέο Σχολικό Έτος 2018-2019

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

                 Ἀγαπητά μου παιδιά,

                Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ μέ τήν τελετή τοῦ ἁγιασμοῦ σηματοδοτεῖ καί φέτος τό ξεκίνημα τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς. Τό πρῶτο κουδούνι τῆς περιόδου σᾶς καλεῖ νά ζήσετε τήν χαρά, πού βρεθήκατε ὅλοι μαζί στήν αὐλή τοῦ Σχολείου, Δάσκαλοι, Καθηγητές, Μαθητές καί Γονεῖς, ἀλλά καί τήν χαρά τῆς ἀληθινῆς μόρφωσης.

                Ἀναμφισβήτητα τό Σχολεῖο εἶναι τό ἐργαστήρι τῆς μάθησης, τό ὁποῖο μαζί μέ τό νοῦ καλλιεργεῖ καί διαπλάθει τήν ψυχή καί τό σῶμα τῶν μαθητῶν. Ἡ ἐκπαίδευση δέν  ἀποσκοπεῖ μόνο στήν πολυμάθεια μέ τήν ἀπομνημόνευση μιᾶς σειρᾶς γνωστικῶν δεδομένων, ἀλλά ἐπιδιώκει τήν ἀνάπτυξη τῆς κριτικῆς σκέψης καί τόν ἐμπλουτισμό τοῦ ψυχικοῦ κόσμου τοῦ παιδιοῦ καί τοῦ ἔφηβου μέ οὐσιαστικές καί χρήσιμες ἐμπειρίες. Ἔτσι διευρύνει τούς ὁρίζοντες τῶν μαθητῶν καί συμβάλλει στή δημιουργία ὥριμων καί ἐλεύθερων πολιτῶν, σύμφωνα καί μέ τόν λόγο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ «γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰω. 8,32).

                Σταθερός στόχος ὅλων ὅσων ἀσχολοῦνται μέ τήν ἐκπαιδευτική διαδικασία πρέπει νά εἶναι ἡ δημιουργία ὁλοκληρωμένων προσωπικοτήτων μέ ὑψηλά ἰδανικά καί μέ τίς ἀξίες τῆς Ἑλληνορθόδοξης Παιδείας μας. Μιᾶς Παιδείας ἀνθρωποπλαστικῆς καί ὄχι διανοητικῆς, πού ἀναπτύσσει πολύπλευρα καί ἁρμονικά τίς πνευματικές καί ψυχικές δυνάμεις τῶν μαθητῶν καί διαμορφώνει ὑπεύθυνους καί εὐσυνείδητους πολίτες μέ ἦθος, κοινωνικότητα καί συνεργατικότητα. Ἡ σχολική ζωή εἶναι σημαντική, ὄχι μόνο γιατί παρέχει τίς ἀπαραίτητες γνώσεις καί τούς μηχανισμούς κατάκτησής τους, ἀλλά κυρίως γιατί καλλιεργεῖ τό αἴσθημα τῆς συλλογικῆς-κοινωνικῆς καί τῆς προσωπικῆς εὐθύνης. Γι᾽ αὐτό ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἔλεγε: «Καλύτερα νά ἔχεις εἰς τήν χώραν σου σχολεῖον ἑλληνικόν παρά νά ἔχης βρύσες καί ποταμούς, διατί ἡ βρύσις ποτίζει τό σῶμα, τό δέ σχολεῖον ποτίζει τήν ψυχήν».

                Σέ αὐτή, λοιπόν, τή πορεία σας γιά τή μόρφωση, τήν κατάκτηση τῆς γνώσης καί τήν καλλιέργεια τῶν ἰδιαίτερων δεξιοτήτων σας μέσα στό Σχολεῖο ἔχετε συμπαραστάτες τούς ἀξιόλογους Δασκάλους καί τούς Καθηγητές σας, ἀλλά καί τούς ἀκούραστους γονεῖς σας, πού μέ στοργή σᾶς στηρίζουν καί σᾶς ἐνθαρρύνουν συνεχῶς.  Ἔχετε, ἐπίσης, καί τίς προσευχές καί τίς εὐλογίες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί ἐμοῦ προσωπικά, τοῦ Ποιμενάρχη σας, γιά ὑγεία, πρόοδο καί προκοπή. Εἰμεθα σίγουροι γιά τήν ἐπιτυχία σας ἀρκεῖ νά ἀπαιτήσετε πρῶτα ἀπό τούς ἑαυτούς σας συνέπεια, ἐργατικότητα, προσπάθεια, ὑψηλούς στόχους, ποιότητα καί ἦθος ζωῆς.

                Γιατί πρέπει νά ξέρετε, ὅτι ὅποιος ἀποφασίζει νά θέσει στή ζωή του στόχους ὑψηλούς καί νά λάβει μέ ὑπευθυνότητα σοβαρές ἀποφάσεις, τήν ἴδια ὥρα ὁ Θεός τοῦ ἀνοίγει τό δρόμο καί τόν φωτίζει. Αὐτός εὔχομαι νά φωτίζει καί νά ὁδηγεῖ τά βήματά σας στήν πρόοδο καί τήν ἀρετή.

Χαρούμενη καί εὐλογημένη ἡ νέα σχολική χρονιά!

Διδυμότειχο, 11 Σεπτεμβρίου 2018

 Μέ ἀγάπη καί πατρικές εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 †Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δ α μ α σ κ η ν ό ς