Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2014

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Γιά μιά ἀκόμη φορά τό ἔλεος  τοῦ Θεοῦ μᾶς φέρνει μπροστά στό μεγάλο μυστήριο τῆς πίστεώς μας, τήν Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου. Γράφει σχετικά ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «…ὁμολογουμένως μέγα ἐστί τό τῆς εὐσεβείας μυστήριον˙ Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί…» (Α΄ Τιμ. 3, 16).

Ὁ Θεός φανερώνεται σαρκωμένος. Πάνω στό πρόσωπο τῆς γῆς, στά μονοπάτια τῆς ἱστορίας. Ἀνάμεσά μας. Γιά ποιό σκοπό; «Ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἵνα τάς ἁμαρτίας ἡμῶν ἄρῃ» (Α΄Ἰω.3, 5). Φανερώνεται γιά νά σηκώσει τίς δικές μας ἁμαρτίες. Ὁ Θεός κατεβαίνει μέχρι τον ἄνθρωπο γιά νά ὑψωθοῦμε οἱ ἄνθρωποι μέχρι τόν Θεό. Γίνεται Υἱός ἀνθρώπου γιά νά γίνουμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι παιδιά τοῦ Θεοῦ. Παίρνει «μορφήν δούλου» (Φιλ. 2, 7) γιά νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τά πάθη καί τόν ζυγό τῆς ἁμαρτίας. Γιά νά μᾶς χαρίσει «τήν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ» (Ρωμ. 8, 21).

Ὁ Θεός μετέχει στήν ἀνθρώπινη φύση μας, γιά νά κοινωνήσουμε ἐμεῖς στή δική Του. Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος γιά νά γίνουμε οἱ ἄνθρωποι θεοί κατά χάριν. «Αὐτός γὰρ ἐνηνθρώπησεν», διδάσκει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, «ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν».

«Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί». Ἔτσι φανερώνεται τό μυστήριο τῆς ἀνερμήνευτης ἀγάπης Του. «Οὕτω γάρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τον κόσμον, ὥστε τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν…» (Ἰω. 3, 16). Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος ἀπό ἄπειρη ἀγάπη. Ἐκεῖνος «γίνεται φτωχός γιά νά γίνουμε ἐμεῖς πλούσιοι μέ τή δική Του φτώχεια» (Β΄ Κορ. 8, 9).

Ὁ Θεός ἄνθρωπος! Γιά νά γιατρέψει τόν πόνο μας. Νά στεγνώσει τά δάκρυά μας. Νά κάνει ν’ ἀνθίσει τό χαμόγελο στά χείλη μας. Νά ζεστάνει τίς καρδιές μας. Ὁ Θεός ἄνθρωπος! Γιά νά κηρύξει τήν ἀγάπη˙ «ὅτι ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν» (Α΄ Ἰω.4, 11). Χωρίς ἐξαιρέσεις καί χωρίς διακρίσεις. Νά ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, ἀναγνωρίζοντας στό πρόσωπο τοῦ ἄλλου, τοῦ συνανθρώπου μας, τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τόν ἀδελφό μας. «Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί». Ὁ Θεός φανερώνεται σαρκωμένος, «ἵνα λύσῃ τά ἔργα τοῦ διαβόλου» (Α΄ Ἰω.3, 8). Γιά νά νικήσει τόν θάνατο καί τή φθορά. Γιά νά μᾶς μεταδώσει τό «περισσόν» τῆς ζωῆς (Ἰω. 10, 10).

Ὁ Θεός ἄνθρωπος! Γιά νά πολεμήσει τήν ἀδικία καί νά κηρύξει τή δικαιοσύνη. Ὄχι πιά χορτάτοι καί πεινασμένοι, ἀλλά ὅλοι παιδιά τοῦ Θεοῦ, μέ ἴσα καί ἀπαράγραπτα δικαιώματα πάνω στά ἀγαθά τῆς γῆς.

Ὁ Θεός ἄνθρωπος! Γιά νά καταργήσει τόν ἐξανδραποδισμό καί τήν καταδυνάστευση τοῦ ἀνθρώπου καί νά ἀναστηλώσει τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια.

Ὁ Θεός ἄνθρωπος! Ὄχι πιά δυνάστες καί καταπιεζόμενοι, ἀλλά σεβασμός στήν ἀνθρώπινη ζωή. Τιμή στόν ἄνθρωπο, τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ!

Ὁ Θεός ἄνθρωπος! Γιά νά καταργήσει τίς διακρίσεις. Γιά νά μᾶς συναδελφώσει. Ὄχι πιά λευκοί καί μαῦροι, Εὐρωπαῖοι καί Ἀσιάτες, πολιτισμένοι καί ἀπολίτιστοι, ἀλλά παιδιά τοῦ ἑνός Πατέρα, τοῦ Θεοῦ. Ὅλοι ἴσοι μεταξύ μας, μέ ἴδια δικαιώματα καί τίς αὐτές ὑποχρεώσεις.

«Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί». Ὁ Θεός φανερώνεται σαρκωμένος γιά νά εἰρηνεύσει τά σύμπαντα. Νά κάνει νά σιγήσουν οἱ κλαγγές τῶν ὅπλων καί ὁ ὀρυμαγδός τοῦ πολέμου.

Ὁ Θεός ἄνθρωπος! Γιά νά παύση ἡ διαίρεση τῶν λαῶν. Νά σταματήσει ἡ παραφροσύνη τῶν τρομακτικῶν ἐξοπλισμῶν. Νά πρυτανεύσει ὁ ἀμοιβαῖος σεβασμός καί ἡ εἰρηνική συνύπαρξη ὅλων μας.

«Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί». Καί τότε, πρίν ἀπό 2014 χρόνια, στή Βηθλεέμ. Καί σήμερα, ἀνάμεσά μας. Τότε ὁ Ἡρώδης τόν καταδίωξε. Ἀλλά καί σήμερα εἶναι πολλοί αὐτοί πού Τόν διώκουν. Πού Τόν ὑβρίζουν. Πού πολεμοῦν τό Εὐαγγέλιό Του. Πού διαστρεβλώνουν τή διδασκαλία Του. Πού ἐχθρεύονται τήν Ἐκκλησία Του. Πού προπηλακίζουν τούς λειτουργούς Του. Πού εἰρωνεύονται τούς πιστούς Του.

Ὡστόσο, Ἐκεῖνος φανερώνεται! Ἀληθινός Θεάνθρωπος. Σαρκωμένη ἀγάπη. Πηγή ἐλέους. Πέλαγος φιλανθρωπίας. Ἄρχων εἰρήνης!

Ἀδελφοί μου,

«Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί». Ὁ Θεός φανερώθηκε σαρκωμένος. «Δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν», καθώς ὁμολογοῦμε στό Σύμβολο τῆς Πίστεώς μας. Αὐτό ἀποτελεῖ τό μήνυμα τῆς σημερινῆς μεγάλης ἑορτῆς. Τό μυστήριο τῆς πίστεως. Τό κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας.

Εὐλαβικά προσκυνῶντας τήν ὥρα τούτη τό νεογέννητο Χριστό μας, ἄς Τόν παρακαλέσουμε θερμά νά πλουτίσει ὅλους μας, τά σπίτια μας, τό ἔθνος μας, τόν κόσμο ὁλόκληρο καί ἰδιαίτερα τούς πονεμένους ἀδελφούς μας χριστιανούς τῆς Μέσης Ἀνατολής πού διώκονται ἀνελέητα ἀπό τούς φανατικούς ἰσλαμιστές γιά την πίστη τους καί βίαια ἐγακαταλείπουν τίς πατρογονικές τους ἑστίες, μέ τά ἀτίμητα δῶρα τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως Του.

Μετ’ ἐγκαρδίων εὐχῶν καί εὐλογιῶν ἐν Χριστῷ Τεχθέντι.

Ο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ  Δ Α Μ Α Σ Κ Η Ν Ο Σ