Εγκύκλιος περί Βαπτίσεων και Γάμων

                          Ἐν Διδυμοτείχῳ τῇ 7 Ἰουλίου 2015

Ἀριθμ. Πρωτ.: 769

 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

 Πρός

Τόν Ἱερόν κλῆρον καί τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου.

            Ἀγαπητοί Πατέρες καί εὐλογημένοι μου χριστιανοί,

            Διαπιστώνω μέ βαθειά λύπη ὅτι, τά τελευταῖα κυρίως χρόνια ἔχει παρεισφρύσει, μία ἐπικίνδυνη τάση ἐκκοσμικεύσεως στόν ἱερό χῶρο τῆς θείας λατρείας, μέ ἀποτέλεσμα νά χάνεται ἡ οὐσία τῶν τελουμένων ἁγίων μυστηρίων, τά ὁποῖα καί ἐνίοτε γελοιοποιοῦνται, μέ τίς ἐπιλογές μας καί τή στάση μας. Μέ τήν ἀγάπη, λοιπόν, πού σᾶς ἔχω, ἀλλά καί τό αἴσθημα μεγάλης εὐθύνης, τό ὁποῖο μέ διακατέχει, ὡς Ἐπίσκοπό, σας παρακαλῶ νά προσέξετε αὐτά πού σήμερα σᾶς γράφω καί ἔχουν σχέση μέ τήν τέλεση τῶν ἱερῶν μυστηρίων τῆς βαπτίσεως καί τοῦ γάμου.

            Πρωτίστως πρέπει, ὅλοι νά συνειδοποιήσουμε ὅτι τό Βάπτισμα δέν εἶναι παιγνίδι. Τό ἅγιο Βάπτισμα ἀποτελεῖ τήν θύρα τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Βαπτίζουμε τά παιδιά μας στή βρεφική ἤ τή νηπιακή τους  ἡλικία, ἐντάσσοντάς τα στό Σῶμα καί τή Χάρη τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι πρέπει καί νά μετατρέψουμε τήν Ἐκκλησία μας σέ παιδική χαρά.

            Πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση μᾶς προϊδεάζουν, εἶναι ἀλήθεια, πολλά· ἀπό τά προσκλητήρια, τά ὁποῖα, στήν προσπάθειά τους νά πρωτοτυπήσουν, δίνουν τήν ἐντύπωση ὅτι μᾶς προσκαλοῦν σέ «πάρτυ» καί ὄχι σέ μυστήριο. Ἀκολουθεῖ ὁ δῆθεν στολισμός τοῦ Ναοῦ, πού ἀρχίζει ἀπό τά σκαλοπάτια τῆς Ἐκκλησίας καί συμπληρώνεται τίς περισσότερες φορές μέσα σ’ αὐτήν καί περιλαμβάνει μπαλόνια, κορδέλες, μίκυ μάους, λουλούδια, κ.λπ. Δυστυχῶς, πολλές φορές βεβηλώνεται καί αὐτή ἡ κολυμβήθρα ἀπό τέτοιους στολισμούς, ἐνῶ καί στίς λαμπάδες, πού συμβολίζουν τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, ἀκόμη-ἀκόμη καί στό μπουκάλι μέ τό λάδι τοποθετοῦνται φιγούρες κινουμένων σχεδίων, ἀρκουδάκια, κουκλάκια καί ὅ,τι ἄλλο ἐπινοεῖ τό ἐμπορικό δαιμόνιο, ἄσχετο πάντως μέ τό μυστήριο. Αὐτά ὅμως δέν προσιδιάζουν στήν ἱερότητα τοῦ τελουμένου μυστηρίου. Πολλές φορές συμβουλεύσαμε, παραπονεθήκαμε, διδάξαμε σέ κηρύγματα, εὐκαίρως – ἀκαίρως, τώρα ὅμως ἥλθε ἡ ὥρα τῆς ἀπαγορεύσεως. Τίποτε ἀπό ὅσα ἀναφέρθηκαν ἤ ἄλλα παρόμοια, πού φέρουν τή σφραγίδα τοῦ κοσμικού φρονήματος, δέν ἐπιτρέπονται. Ἐάν ὁπωσδήποτε ἐπιθυμεῖ κάποιος νά κάμει τέτοιους στολισμούς, τότε ἄς στολίσει τήν αἴθουσα τῆς δεξιώσεως ἤ τό σπίτι του. Δυστυχῶς, ὅλα αὐτά πού κοστίζουν πολλά χρήματα, ὅπως καί τά ἄλλα ἔξοδα τῶν φωτογραφιῶν, βίντεο, κέντρων διασκεδάσεως κ.λπ. συνυπολογίζονται ἀπερίσκεπτα καί πάντως ἄδικα ἀπό τούς ἐνδιαφερομένους στά ἔξοδα τῶν μυστηρίων, μέ ἀποτέλεσμα νά διακηρύττεται ὅτι δήθεν τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας κοστίζουν καί γι’ αὐτό προπαγανδίζονται ὡς ἁπλᾶ καί φθηνά, συνεπῶς καί προτιμητέα, τά πολιτικά.

            Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τό Μυστήριο τοῦ Γάμου, τό «Μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστι, ἐγώ δέ λέγω εἰς Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν» (Ἐφεσίους 5:32) ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ἑνώνει μέ δεσμό ἄρρηκτο δυό ἀνθρώπους, ἀποσκοπῶντας στήν θεμελίωση τῆς νέας τους ζωῆς, πάνω στίς ἀρχές τοῦ Εὐαγγελίου καί στήν κατά Θεόν συμπόρευσή τους μέχρι τήν Δευτέρα Παρουσία. Συνήθειες παρόμοιες μ’ ἐκεῖνες πού περιγράψαμε στήν περίπτωση τοῦ μυστηρίου τῆς βαπτίσεως μπῆκαν, κατά καιρούς, στόν ἱερό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί συνδέθηκαν αὐθαίρετα μέ τήν τέλεση τοῦ γάμου. Δυστυχῶς καί ἐδῶ εἶναι ὁρατός ὁ κίνδυνος τῆς ἐκκοσμίκευσης. Οἱ Ναοί μετατρέπονται σέ φωτογραφικά στούντιο, σέ αἴθουσες κοινωνικῆς συναναστροφῆς τῶν προσκεκλημένων καί σέ χώρους προετοιμασίας τῶν δεξιώσεων.

            Ἀνάμεσα στ’ ἄλλα ἐπισημαίνω τά ἀκόλουθα·

  • Οἱ μελλόνυμφοι πρέπει νά εὑρίσκονται ἐγκαίρως στόν Ἱερό Ναό, ἀκριβῶς στὴν προγραμματισθεῖσα ὥρα, προκειμένου τὸ Μυστήριο νὰ τελεσθεῖ μέ ἄνεση χρόνου, ἠρεμία καὶ προσευχή, δίχως νά προκληθεῖ περαιτέρω πρόβλημα.
  • Πρός ἀποφυγήν παρερμηνείας τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, παρακαλοῦμε νά μήν ἐπαναληφθεῖ τό ἀκατανόητο καί ἀντιχριστιανικό «πάτημα» τοῦ ποδιοῦ τοῦ γαμπροῦ ἀπό τή νύμφη, κατά τήν ὥρα τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος.
  • Δέν ἐπιτρέπεται ἡ ρίψη ρυζιοῦ, κουφέτων ἤ λουλουδιῶν κατά τήν ὥρα τοῦ «Ἡσαΐα». Διευκρινίζουμε, ὅτι ἡ συνήθεια αὐτή, δέν ἔχει καμμία ἀπολύτως σχέση μέ τήν ζωή καί τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά εἶναι προϊόν ἀμάθειας.
  • Κατά τήν προσέλευση ἤ ἔξοδο τῶν νεονύμφων, ὑποδεῖξτε στούς φίλους καί γνωστούς, νά μήν κάνουν χρήση βεγγαλικῶν καί κροτίδων «κομφετί», καθώς ἔτσι μεταβάλλεται ὁ ἱερός χῶρος σέ ἐξέδρα γηπέδου ἤ ἀποκριάτικο σκηνικό.
  • Τέλος, ἀπό τοῦδε καί στό ἑξῆς ἀπαγορεύται ἡ τέλεση διπλῶν μυστηρίων, γάμου καί βαπτίσεως, ὅπως συνηθίζεται ἀπό μερικούς τά τελευταῖα χρόνια.

            Μέ τήν εὐκαιρία μάλιστα αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνίας, σᾶς ὑπενθυμίζω ὅτι στό μυστήριο τῆς βαπτίσεως καί στό μυστήριο τοῦ γάμου παρίστανται ἀντίστοιχα ἀνάδοχοι καί παράνυμφοι μόνον ὀρθόδοξοι χριστιανοί πού δέν ἔχουν τελέσει μόνον πολιτικό γάμο ἀλλά καί θρησκευτικό. Αὐτοί οἱ ὁποῖοι προτιμοῦν νά κάνουν μόνο πολιτικό γάμο θέτουν ἑαυτούς ἑκούσια ἐκτός Ἐκκλησίας καί τυχόν συμμετοχή τους στά ἱερά μυστήρια εἶναι ἐμπαιγμός.

            Καί κάτι, ἀκόμη, πρέπει νά προσέξουμε τήν συμπεριφορά μας καί τήν ἐνδυμασία μας. Πολλοί μπαίνουν στήν Ἐκκλησία μέ ἐνδυμασία ἄσεμνη, ἐνῶ καί ἡ στάση τους στήν Ἐκκλησία καί ἡ ἐν γένει συμπεριφορά τους δέν εἶναι ἡ ἁρμόζουσα. Σχηματίζουν παρέες, συζητούν, ἀντί νά προσεύχονται, ἀστειεύονται, γελούν, μασούν τσίχλες, κάποιοι μάλιστα δέν διστάζουν νά καπνίζουν ἀκριβώς μπροστά στήν εἴσοδο τῆς Ἐκκλησίας. Θά δώσουμε λόγο στό Θεό, κληρικοί καί λαϊκοί, ὅταν μέ αὐτό τόν τρόπο ἀσχημονοῦμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος θέλει τήν Ἐκκλησία Του Οἶκο προσευχῆς καί μόνον.

            Ἀγαπητά μου παιδιά,

            Σᾶς παρακαλῶ, νά κατανοήσετε ὅσα μέ πολλή ἀγάπη σᾶς γράφω. Σκεφθεῖτε ὅτι θά μποροῦσα νά σιωπήσω καί νά εἶμαι καλός μέ ὅλους, ὑπάκουος σέ ὅλων τίς ἐπιθυμίες. Πιστεύω, ὅμως, ὅτι δέν ἐπιθυμεῖτε τέτοια ὑποκριτική μεταχείριση, πού θά ἔχει γιά μένα ἔλεγχο συνειδήσεως καί γιά σᾶς καί τά παιδιά σας ὀδυνηρές συνέπειες. Ἡ ἀθεοφοβία καί ἡ ἀσέβεια παιδαγωγοῦνται ἀπό τό Θεό, γιά νά συνέρχονται ἀπό τήν ἀναισθησία τους ὅσοι ἀναιδῶς παρανομοῦν.

            Τελειώνοντας, ἀφοῦ σᾶς εὐχαριστήσω ἐκ τῶν προτέρω γιά τήν πιστή τήρηση τῶν παραπάνω, θυμίζω, πρός ἀποφυγήν παρεξηγήσεων καί ἀποκατάσταση τῆς ἀληθείας, ὅτι γιά τήν τέλεση τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, καί γιά ὅ,τι ἐσεῖς προσφέρετε, ὑπέρ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τοῦ προσωπικοῦ του, θά παίρνετε ἀπόδειξη.

            Εὔχομαι νά ἔχετε πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στή ζωή σας καί νά προοδεύετε ἐν Κυρίῳ.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί πολλῆς ἀγάπης

† Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δ Α Μ Α Σ Κ Η Ν Ο Σ