Εγκύκλιος Δεκαπενταυγούστου 2013

Ἐν Διδυμοτείχῳ τῇ 8 Ἰουλίου 2013

            Ἀριθμ. Πρωτ.: 692

 Δ Α Μ Α Σ Κ Η Ν Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΥΤΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

        Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἡ σημερινή ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εὐφραίνει τίς καρδιές μας, γιατί ἡ Παναγία εἶναι τό πιό ἀγάπητό πρόσωπο μετά τόν Χριστό. Αὐτή μέ τήν καθαρότητα καί τήν ταπείνωσή της, μέ τήν πραότητα καί τήν ὑπακοή της ἔγινε ἡ αἰτία τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ καί ἑπομένως αἰτία τῆς δικῆς μας σωτηρίας. Τῆς χρωστᾶμε πολλά. Τά κείμενα τῶν Πατέρων τονίζουν αὐτήν τήν προσφορά τῆς Παναγίας. Καί πράγματι, ἀποτελεῖ μεγάλη ὑπόθεση τό νά δώσῃ Ἐκείνη σάρκα στόν Χριστό, νά Τόν κυοφορήση στήν μήτρα της, νά Τόν γεννήση, νά Τόν θηλάση, νά Τόν μεγαλώση, νά χαίρεται γιά τήν δράση Του, νά πονέση μέ τό Πάθος καί τήν Σταύρωση Του, νά χαρῆ γιά τήν Ἀνάστασή Του, νά Τόν βλέπει νά ἀναλαμβάνεται στούς οὐρανούς καί στό τέλος νά ἔρχεται Αὐτός γιά νά παραλάβη τήν ψυχή της μετά τήν ἔνδοξη Κοίμησή της. Τί ἐξαιρετικές καί θεῖες εὐλογίες ἔλαβε ἡ Παναγία μας! Πόσο μεγάλος ἦταν ὁ πλοῦτος πού δέχθηκε!

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἀναλογιζόμενος αὐτήν τήν προσφορά καί δόξα τῆς Παναγίας, λέγει ὅτι ἔγινε «ταμειοῦχος» καί «περιοχή χαρίτων», δηλαδή· ἡ Παναγία ἔγινε ὁ ταμίας τοῦ πλούτου τῆς θείας Χάριτος. Ὅπως τό φῶς θερμαίνει καί φωτίζει τό μέρος πού πέφτει, ἔτσι καί τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ πού γεννήθηκε μέσα σ’ Αὐτήν, τήν φώτισε καί τήν γέμισε μέ οὐράνιες δωρεές. Ὁ Χριστός πού εἶναι τό εὐῶδες μῦρον, τήν μύρωσε καί τήν γέμισε ἀπό θεία εὐωδία. Ἡ μεγάλη ἀξία τῆς Παναγίας ἔγκειται στό ὅτι ἔγινε ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, ἡ «Θεοτόκος καί μητέρα τοῦ Φωτός». Ἡ κοιλία της ἔγινε πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν καί ἡ ζωή της ἐξαγιάσθηκε. Ἡ Παναγία εἶναι ὅ,τι πολύτιμο ἔχουμε νά ἐπιδείξουμε σάν ἄνθρωποι. Εἶναι τό πιό εὐωδιαστός καρπός τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς λέγει ἐπίσης ὅτι, ὅπως ὁ βασιλιάς στά ἀνάκτορα δίνει τά χρήματα στούς ἀνθρώπους διά μέσου τοῦ ταμία, δηλαδή τοῦ ἀνθρώπου πού διαχειρίζεται τό ταμεῖο, ἔτσι καί ὁ Βασιλεύς Χριστός μοιράζει τά πνευματικά Του ἀγαθά διά τῆς Παναγίας. Γι’ αὐτό λέγει γιά τήν Παναγία: «ὁ τῶν ἀκενώτων θησαυρῶν ταμίας τῆς διανομῆς ἕνεκεν ἐπιτροπεύει», δηλαδή ἡ Παναγία ἐπιστατεῖ κατά τήν διανομή τῶν ἀκενώτων θησαυρῶν, ὡς ταμίας τοῦ πλούτου τῶν ἀκενώτων θησαυρῶν τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ μεγάλη ἀγάπη τῶν ἁγίων πρός τήν Παναγία. Αἰσθάνθηκαν ὅτι ἔλαβαν τά χαρίσματα ἀπό τόν Χριστό, διά τῆς Θεοτόκου, γι’ αὐτό καί τήν παρακαλοῦσαν διηνεκῶς νά τούς προστατεύη.

Οἱ ἅγιοι εἶχαν προσωπική ἐμπειρία αὐτῆς τῆς πραγματικότητος, γι’ αὐτό καί προσεύχονταν θερμά στήν Παναγία. Αὐτό δείχνουν οἱ δύο Παρακλητικοί Κανόνες –μικρός καί μεγάλος– πού ψάλλαμε ἐναλλάξ ὅλη αὐτήν τήν περίοδο, κάθε ἀπόγευμα στούς Ἱερούς Ναούς, ἀλλά τούς ψάλλουμε καί κάθε φορά πού ἔχουμε κάποια ἀνάγκη. Αὐτό δείχνει ἡ ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στήν Παναγία, πού τελεῖται κατά τήν περίοδο τῆς Τεσσαρακοστῆς καί τούς ὁποίους Χαιρετισμούς οἱ μοναχοί καί οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί διαβάζουν κάθε βράδυ κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου. Αὐτό δείχνουν καί ὅλα τά καταπληκτικά Θεοτοκία καί τά τροπάρια τά ὁποῖα ἔχουν συντάξει ἐξέχοντες ὑμνογράφοι καί τά ψάλλουμε σέ ὅλες τίς ἱερές Ἀκολουθίες. Αὐτό δείχνουν οἱ ἱερές εἰκόνες πού παρουσιάζουν τήν Παναγία σέ διάφορες μορφές καί σέ διαφόρους τύπους, ἀλλά καί τά χιλιάδες προσωνύμια καί κοσμητικά ἐπίθετα πού δόθηκαν σέ Αὐτήν.

Ὅλοι οἱ ἅγιοι μέ τήν θεοτοκοφιλία τους αἰσθάνονται ὅτι ἡ Παναγία εἶναι ὁ ταμίας τῆς θείας Χάριτος, ἀφοῦ ὁ Χριστός δι’ αὐτῆς σκορπᾶ τά ἀγαθά Του σ’ αὐτούς πού τά ζητοῦν. Γι’ αὐτό ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς τήν παρακαλεῖ: «Μετάδος ἡμῖν πλουσίως, ὦ  Δέσποινα, κἄν μή χωρῶμεν, χωρητικοτέρους ἔργασαι». Δηλαδή, τῆς ζητᾶ νά τοῦ μεταδώση πλουσίως ὅλα τά χαρίσματα καί τίς δωρεές τοῦ Χριστοῦ, καί ἄν δέν ἔχη χῶρο νά τόν κάνη χωρητικότερο γιά νά δεχθῆ περισσότερα καί μεγαλύτερα ἀγαθά ἀπό τόν Χριστό.

Ἀγαπητοί μου,

Ἀκένωτος εἶναι ὁ πλοῦτος τῆς Θεότητος καί τοῦ Χριστοῦ καί ἐμεῖς «ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ» ἐλάβαμε «χάριν ἀντί χάριτος» (Ιω. α’, 16). Ὅσοι ἔλαβαν Αὐτόν «ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι» (Ιω. α’, 12). Μεγάλος εἶναι ὁ πλοῦτος τῆς Ἐκκλησίας πού εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί μέ τά Μυστήρια καί τήν ὅλη ἐκκλησιαστική ζωή πλουτίζουμε πνευματικά. Μεγάλος θησαυρός εἶναι ἡ Παναγία μας, πού τήν εὐλαβούμεθα, τήν ἀγαποῦμε καί τήν σεβόμεθα. Τελικά, ὁ Χριστός μέ τήν Μητέρα Του καί τούς φίλους Του, δηλαδή τούς Ἁγίους, μᾶς γέμισε μέ πολύτιμα δῶρα, τήν Χάρη Του, τήν ἀγάπη Του, τήν εἰρήνη Του, τό ἔλεος Του, τήν εὐσπλαχνία Του, τήν σωτηρία μας. Καί στήν Παναγία πού ἔγινε ἡ αἰτία τῆς χαρᾶς μας ὀφείλουμε αἰώνια εὐγνωμοσύνη.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί Ἕλληνες ἔχουμε πολλές εὐκαιρίες νά χαιρόμεθα, νά διώχνουμε τήν ἀπελπισία, τήν ἀπόγνωση καί νά γεμίζουμε ἀπό ἐλπίδα, χαρά, εἰρήνη καί φῶς. Ἀδελφοί, μήν ἀφήνουμε τήν ψυχή μας αὐτή τή δύσκολη καί κρίσιμη ἐποχή νά συνθλίβεται ἀπό τήν πρόσκαιρη καί εὐφήμερη πραγματικότητα τοῦ κόσμου. Ἔχουμε μεγάλους ἀδαπάνητους πνευματικούς θησαυρούς, μεταξύ τῶν ὁποίων τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Χριστοῦ μας, τῆς ὁποίας εὔχομαι νά ἔχετε τήν θερμή προστασία καί πλούσια τήν εὐλογία καί τή Χάρη Της.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν

 

† Ο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ