Τοπικοί Άγιοι

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

7 Ἰανουαρίου  Ἰωάννης ὁ νεομάρτυς καί ἱερεύς ὁ ἐξ Ἀγράφων. Ἀθλήσας ἐν Ἀδριανουπόλει (†1460).

22  Ἰανουαρίου  Μανουήλ, Ἐπίσκοπος Ἀδριανουπόλεως, Γεώργιος Ἐπίσκοπος Δελβερτοῦ, Λέων Ἐπίσκοπος Νικαίας, Πέτρος Ἐπίσκοπος (ἀγνώστου ἕδρας), Λέων ὁ στρατηγός, Ἰωάννης ὁ στρατηγός, Γαβριήλ, Σιώνιος καί Πάροδος ὁ Πρεσβύτερος καί ἕτεροι 377, θανατωθέντες ἐν Ἀδριανουπόλει ὑπό Μουρτάγ, βουλγάρου ἡγεμόνος (†815).

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

11 Φεβρουαρίου  Λούκιος, Ἐπίσκοπος Ἀδριανουπόλεως, μαρτυρήσας ἐν ἔτει 348 (Ρωμαϊκόν Μαρτυρολόγιον).

17 Φεβρουαρίου  Μιχαήλ ὁ Μαυροειδής, Νεομάρτυς, ὁ ἐν Ἀδριανουπόλει μαρτυρήσας (†1490).

19 Φεβρουαρίου  Μάξιμος, Θεόδοτος, Ἡσύχιος καί Ἀσκληπιοδότη. Ἐκ Μαρκιανουπόλεως τῆς Θράκης καταγόμενοι καί ἐν Ἀδριανουπόλει μαρτυρήσαντες ἐπί Μαξιμιανοῦ (286-305).

ΜΑΡΤΙΟΣ

5 Μαρτίου  Παρθένιος ὁ Διάκονος. Μαρτυρήσας διά λιθοβολισμοῦ ὑπό τῶν Τούρκων ἐν Διδυμοτείχῳ (†1805).

23 Μαρτίου  Λουκᾶς ὁσιομάρτυς, ὁ ἐξ Ἀδριανουπόλεως, μαρτυρήσας ἐν Λέσβῳ (†1802).

26 Μαρτίου  Γεώργιος ὁ ἐκ Σόφιας, ἐν Ἀδριανουπόλει μαρτυρήσας (†1437).

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

10 Ἀπριλίου  Δῆμος ὁ ἐκ Μακρᾶς Γεφύρας Ἀν. Θράκης, ἐν Σμύρνῃ μαρτυρήσας (†1763).

16 Ἀπριλίου  Χριστόφορος ὁ Διονυσιάτης, ὁσιομάρτυς, μαρτυρήσας ἐν τῇ γενετείρα αὐτοῦ Ἀδρια­νουπόλει (†1818).

18 Ἀπριλίου  Κύριλλος ὁ στ΄, Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἐξ Ἀδριανουπόλεως, Ἐθνοϊερομάρτυς, ἀπαγχονισθείς ἐν ἔτει 1821. (Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται τήν Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα καί τήν ἑπομένην Δευτέραν τοῦ Ἀντίπασχα).

 

ΙΟΥΝΙΟΣ

4 Ἰουνίου  Δωρόθεος ὁ Πρωΐος, Λόγιος Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως. Ἀπαγχονισθείς ἐν Κωνσταντινουπόλει (1821).

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2 Αὐγούστου  Δημήτριος ὁ νεομάρτυς. Ὑπέστη μαρτυρικόν θάνατον ὑπό τῶν Τούρκων ἐν τῇ γενετείρα αὐτοῦ Ἀδριανουπόλει (†1526).

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1 Σεπτεμβρίου  Ἀμμούν ὁ Διδάσκαλος καί Διάκονος καί αἱ σύν αὐτῷ Τεσσαράκοντα μαθήτριαι, παρθένοι καί ἀσκήτριαι, καταγόμεναι ἐξ Ἀδριανουπόλεως καί ἐν Ἡρακλείᾳ τῆς Θράκης μαρτυρήσασαι (†305).

2 Σεπτεμβρίου Ἀειθαλᾶς  ἐν Ἀδριανουπόλει ἅγιοι (†305).

20 Σεπτεμβρίου Εὐστάθιος Μεγαλομάρτυς, Πολιοῦχος Ἀδριανουπόλεως (†117).

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

22  Ὀκτωβρίου Φίλιππος, Ἐπίσκοπος Ἀδριανουπόλεως. Διάδοχος τοῦ  Ἐπισκόπου Λουκίου (4ος αἰ.).

28  Ὀκτωβρίου Ἀθανάσιος Α΄, Πατριάρχης Κων/πόλεως καταγόμενος ἐξ Ἀδριανουπόλεως (†1311).

29  Ὀκτωβρίου Τιμόθεος, ὁσιομάρτυς ἐκ Κεσσάνης, μαρτυρήσας ἐν Ἀδριανουπόλει (†1820).

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1 Νοεμβρίου Ἰάκωβος  ὁ Νέος καί οἱ μαθηταί αὐτοῦ Ἰάκωβος ὁ Διάκονος καί Διονύσιος ὁ Μοναχός, μαρτυρήσαντες ἐν Διδυμοτείχῳ καί ἐν Ἀδριανουπόλει (†1520).

4 Νοεμβρίου Ἰωάννης ὁ Βατάτζης ὁ Βασιλεύς καί Ἐλεήμων. Γεννηθείς ἐν Διδυμοτείχῳ (†1254)

30 Νοεμβρίου Ἀπόστολος Ἀνδρέας, Ἱδρυτής τῆς ἐν Θράκῃ Ἐκκλησίας.

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

17 Δεκεμβρίου Ἀθανάσιος, Ἀντώνιος καί Νικόλαος, ὅσιοι καί κτήτορες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου Ἁγίου Ὄρους οἱ ἐξ Ἀνδριανουπόλεως καταγόμενοι.

24 Δεκεμβρίου Σόσσειος καί Θεόκλειος, μαρτυρήσαντες ἐν Ἀδριανουπόλει (†305).

 

ΕΤΕΡΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

Νικόλαος, Ἐπίσκοπος Ἀδριανουπόλεως (876) ὁ Ἐλεήμων καί Μυροβλύτης.

Μιχαήλ (Ι΄ αἰ.), διάδοχος τοῦ Νικολάου. Ἡ μνήμη αὐτοῦ τιμᾶται τήν 4ην Φεβρουαρίου.

Μαυρουδής, ἐξ Ἀδριανουπόλεως καταγόμενος καί μαρτυρήσας ἐν τῇ γενετείρα αὐτοῦ ἐν ἔτει 1671.