Τοπικές Εορτές

Ἐν Διδυμοτείχῳ: Ἁγίου Ἀθανασίου, προστάτου τῆς πόλεως (18 Ἰανουαρίου)· τῆς Πεντηκοστῆς, ἀνάμνησις τῆς σωτηρίας τῆς πόλεως ἐκ τῶν Σταυροφόρων τῷ 1205· Ἁγίου Ἰωάννου Βατάτζη τῇ 4ῃ Νοεμβρίου· τήν 28ην Ὀκτωβρίου (Ἱ.Ν. Παναγίας Ἐλευθερωτρίας)· τήν τρίτην Κυριακήν ἑκάστου Μαΐου, ἐπέτειος τῶν ἐλευθερίων τῆς πόλεως.

Ἐν Ὀρεστιάδι: τῶν Μεγαλομαρτύρων Ἁγίων Θεοδώρων Τήρωνος καί Στρατηλάτου (Α΄ Σάββατον Νηστειῶν), προστατῶν τῆς πόλεως· τῶν ἐν Αδριανουπόλει Ἁγίων, τήν τελευταίαν Κυριακήν τοῦ  Ἰουνίου, ἐπέτειος ἱδρύσεως τῆς πόλεως (1923).

Ἐν Σουφλίῳ: Μεγαλομ. Ἁγίου Γεωργίου (23 Ἀπριλίου) καί Ἀποστόλου Ἀνδρέου (30 Νοεμβρίου).

Ἐν τῇ  Ἱ.Μ. Δαδιᾶς Σουφλίου: τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου (8 Σεπτεμβρίου).